Dù đúng tâm tròn đường kính 3m

Bảng màu dù quân thành